وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

اطلاعیه ها

اطلاعیه ها

پس از بررسی های به عمل آمده توسط اتاق ایران شرکت های مورد تأیید و دارای حق رأی در مجمع عمومی به صورت فوق العاده در تاریخ 1397/4/26 در سایت اتاق ایران منتشرشد

صفحه7

روزنامه  اطلاعات

چهارشنبه 3 دی ماه 1399

سال نودو پنجم شماره 27735

اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی

به شماره ثبت 43233 و شناسه ملی 14007197797

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم اتاق بازرگانی ایران  وکره جنوبی و یا نماینده قانونی آنها دعوت به عمل می آورد در مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت اول) این اتاق که در روز سه شنبه مورخ 1399/10/23 رأس ساعت 15 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوی، پلاک 175، سالن  طبقه 8 ساختمان اتاق بازرگانی ایران تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

صفحه17 از17