وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

گزارش های تصویری

گزارش های تصویری

دومین ورکشاپ مدیریت استراتژیک در بحران،چهارشنبه 25 دی ماه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

دومین ورکشاپ مدیریت استراتژیک در بحران،چهارشنبه 25 دی ماه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

دومین ورکشاپ مدیریت استراتژیک در بحران،چهارشنبه 25 دی ماه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

دومین ورکشاپ مدیریت استراتژیک در بحران،چهارشنبه 25 دی ماه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

دومین ورکشاپ مدیریت استراتژیک در بحران،چهارشنبه 25 دی ماه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

دومین ورکشاپ مدیریت استراتژیک در بحران،چهارشنبه 25 دی ماه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

 اولین دوره آموزشی مدیریت استراتژیک و مجموعه دوره های آموزشی مدیریت اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی توسط جناب آقای دکترحامد کاظمی عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی و ریئس کمیسیون گردشگری و آموزش روز چهارشنبه مورخ 1398/07/03 با حضور جمعی از مدیران ارشد و برجسته صنایع در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

 

 

صفحه2 از4