وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت اول)

صفحه7

روزنامه  اطلاعات

چهارشنبه 3 دی ماه 1399

سال نودو پنجم شماره 27735

اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی

به شماره ثبت 43233 و شناسه ملی 14007197797

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم اتاق بازرگانی ایران  وکره جنوبی و یا نماینده قانونی آنها دعوت به عمل می آورد در مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت اول) این اتاق که در روز سه شنبه مورخ 1399/10/23 رأس ساعت 15 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوی، پلاک 175، سالن  طبقه 8 ساختمان اتاق بازرگانی ایران تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

  • ارائه گزارش هیئت مدیره و تصویب آن
  • ارائه گزارش سال مالی و تصویب آن
  • ارائه گزارش بازرس
  • انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
  • انتخاب روزنامه کثیر النتشار
  • سایر موارد در صلاحیت مجمع
شنبه, 06 دی 1399 ساعت 12:41